Vedtekter
Vedtekter for foreningen Norsk Telegrafiklubb
§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er: Norsk Telegrafiklubb(NTK), «Norwegian Telegraphy Club» på engelsk og ble
stiftet 01.11.2014
§ 2 Formål
Klubbens formål er å føre sammen radiooperatører som liker å kommunisere med
telegrafi/morsekode(CW). Norsk Telegrafiklubb oppfordrer til bruk av CW i radiokommunikasjon.
Norsk Telegrafiklubbs fokus er bruk av telegrafi, enten i konkurranser, DXing eller samtaler (aka Rag
chewing). Videre støtter vi enhver form for sending – være det automatisert eller manuelt utført.
§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for
gjeld.
§ 4 Medlemmer
Alle som interesserer seg for telegrafi kan bli medlem i Norsk Telegrafiklubb. Det stilles dog et
minimumskrav i beherskelse av telegrafi. Kravet er satt til 20 ord per minutt(Paris-metoden). Det
forventes også at medlemmer av Norsk Telegrafiklubb utøver og oppmuntrer til høy operatørstandard
og oppførsel på båndene. Se også http://www.dx-code.org/ DX Code of Conduct og
http://www.wwrof.org World Wide Radio Operators Foundation.
En kandidat for medlemskap må nomineres av ett eksisterende medlem og sponses av ytterligere to
medlemmer etter kontakter på luften. Dette for å bekrefte kandidatens beherskelse av telegrafi.
Du kan ikke søke om NTK-medlemskap: det er bare fortjent etter anbefaling av andre medlemmer.
Styret har rett til å ekskludere eventuelle medlemmer som bryter nasjonale lisensbestemmelser eller
på annen måte skader sakens formål.
§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
§ 6 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemsavgiften er en engangsavgift. Alle som har betalt avgiften har deretter et
livstidsmedlemskap.
§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.
§ 8 Årsmøte
Årsmøte avholdes hvert år på egnet sted uten særskilt skriftlig innkalling. Årsmøtet kan også avholdes
på Skype eller lignende tjeneste. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Stemmerett har alle
medlemmer som har betalt kontingent for foregående år.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer
enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan bare forslag behandles om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1
uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik
beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
§ 9 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.
§ 10 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av
de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Alle valg foregår skriftlig, dog kan valg foregå ved akklamasjon hvis bare en er foreslått. Bare foreslåtte
kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må
stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende
avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller
annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte
stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten
av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig
mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn
halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter
denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 11 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet behandler regnskap for forrige kalenderår, kontingent for inneværende år, eventuelle
innkomne forslag og valg av styre.
Årsmøtet skal:
§ 12 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de
stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.
§ 13 Styret
Styret i Norsk Telegrafiklubb består av en Leder (engelsk: President) og to Styremedlemmer (engelsk:
Board Member). Styret velges for to år av gangen. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:

• Iverksette årsmøtets bestemmelser.
• Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks
for disse.
• Administrere og føre nødvendig kontroll med Norsk Telegrafiklubbs økonomi i henhold til de
til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
§ 14 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært
på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§ 15 Oppløsning
Denne bestemmelsen kan ikke endres.
Oppløsning av Norsk Telegrafiklubb kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt
med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Norsk Telegrafiklubb. Vedtak
om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 14.